top of page
Legal Consultant

ĐIỀU KHOẢN
SỬ DỤNG

ThuongTreTho_Logo-2.png

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM.

QUYỀN SỞ HỮU HỢP PHÁP & GIỚI HẠN SỬ DỤNG

1/ Tất cả các nội dung của website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của Ông Thân Thanh Vũ - sáng lập viên và đại diện của TTT. TTT có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

2/ Mọi tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng tài nguyên website cho cá nhân hay tổ chức không nhằm mục đích kinh doanh. TTT khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TTT.

3/ TTT không chấp nhận và không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của website, đặc biệt đối với việc sử dụng thông tin và/hoặc tài nguyên của website vào các mục đích sau:

a. Chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam;

b. Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác;

c. Gây thiệt hại hay gây bất lợi cho người khác;

d. Gây rối trật tự công cộng;

e. Vi phạm pháp luật hình sự;

f. Sử dụng website này vào mục đích thương mại;

g. Làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác;

h. Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác;

i. Bất kỳ hành động nào không hợp pháp hay bị cấm bởi quy định của pháp luật;

j. Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của TTT.

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

1/ TTT không có đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc nội dung của website này là không có lỗi. TTT sẽ nỗ lực tối đa để đưa ra thông tin chính xác và cập nhật trên website này nhưng không có sự đảm bảo nào về tính chính xác, sự hoàn chỉnh và/hoặc sự kịp thời.

2/ TTT không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp trong trường hợp việc truy cập website này không thực hiện được, bị trì hoãn, hoặc chậm trễ về mặt thời gian, người sử dụng có thể không chuyển được các thông tin của mình hoặc các thông tin này có thể không được xử lý nhanh hoặc người sử dụng không tải được thông tin đúng lúc.

3/ Liên kết giữa website của TTT và các website khác chỉ dành cho mục đích cung cấp đường dẫn đến các nguồn thông tin có thể hữu ích đối với người sử dụng website của TTT. TTT không chịu trách nhiệm đối với nội dung, sản phẩm, dịch vụ của các website kết nối bao gồm sự chính xác, hoàn chỉnh, độ tin cậy của các thông tin trên các website đó.

4/ Sản phẩm và dịch vụ được trình bày trong website này không mặc nhiên có hiệu lực vào mọi thời điểm và tại mọi địa điểm. Sự giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ trong website này không ám chỉ rằng sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có giá trị bất cứ lúc nào ở địa điểm xác định của người sử dụng website.

CÁC ƯU TIÊN TẬP TRUNG.

HÀNH ĐỘNG!

Cùng THƯƠNG TRẺ THƠ

bottom of page